Pronto Denim Carnival 2013Announcement Date : Nov 21 , 2013

ปี 2013 Pronto Denim Carnival ครั้งที่ 2 ถูกจัดขึ้นในบรรยากาศของเหมืองแร่ ซึ่งได้รับเกียติจากผู้ก่อตั้งแบรนด์ต่างๆเดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมาย